BAŞVURU FORMU

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE)

(KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN)

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin ,olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve ya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu(“Kurul”)tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak;

• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile

• Noter vasıtası ile,

• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıda,yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Noter vasıtasıyla tebligatSahrayı Cedit Mahallesi Batman Sokak Royal Plaza No:18/7 Kat: 3-4-5 Kadıköy /İSTANBULTebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belgeler ile başvurması)Sahrayı Cedit Mahallesi Batman Sokak Royal Plaza No:18/7 Kat : 3-4-5 Kadıköy /İSTANBULZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Güvenli Elektronik İmza kullanılarak kvkk@ses.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurular KVKK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin yukarıda tariflenen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

A. Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler: 

İsim 
Soyisim 
TC kimlik Numarası 
Telefon Numarası 
E-Posta((Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 
Adres 

B.Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Müşteri, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Tedarikçi, Ziyaretçi gibi) 

Müşteri 
Ziyaretçi 
Çalişan Adayı 
Diğer ............................
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:................................................................................ Konu:

 

Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar:...
İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım.
Tarih:...
Diğer.......
........
Tedarikçi yetkilisiyim/çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz ......

C.Lütfen KVKK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz:
☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz)
☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname ve ya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İş bu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek,varsa,Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek , ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir . Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını salkı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinin


Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :